Dějiny národa Českého - SLAVNÁ HISTORIE MĚSTA BRNA A HRADU ŠPILBERK - 1 díl

1. 05 2018 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Brno hlavním městem Moravy

  Brno se stalo metropolí za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha, který byl mladším bratrem krále českého, římského a posléze císaře Karla IV. Do té doby tomuto mětu konkurovala Olomouc. Brno se navíc stalo sídlem moravských zemských soudů a konaly se zde i sněmy moravské šlechty.Tím byl dřívější význam Olomouce postupně zatlačován do pozadí.

  Od zhruba 11. století zde byl hrad přemyslovských knížat a na jeho místě v sedmnáctém století vznikla mohutná barokní velkolepá pevnost jménem Špilberk. O původním hradu téhož jména existuje první zmínka z L.P. 1277, kdy v českém království panoval slavný Přemysl Otakar II., jenž byl dlouho považován i za jeho zakladatele. Podle nejnovějších archeologických průzkumů, byl ale hrad Špilberk založen patrně již za otce Přemysla Otakara II., tedy krále Václava I.

  Hrad Špilberk byl později také královských hradem a nutno dodat, i oblíbeným místem Jana Lucemburského.  L.P. 1336 na hradě Špilberk žila ve vyhnanství manželka Karla IV. Blanka z Valois, byla totiž vykázána z Prahy právě českým králem Janem Lucemburským. Koncem L.P. 1349 se na Špilberku usadil Jan Jindřich, kterého Karel IV. jako nový český král slavnostně jmenoval místo sebe markrabětem moravským. Ještě před svou smrtí L.P. 1375 Jan Jindřich rozdělil Moravu na léna mezi tři své syny, Jošta, Soběslava a Prokopa. Patrně nevědomky tím podnítil konflikt, který záhy mezi znesvářenými bratry propukl.

  Boje o Moravu mezi Joštem a Prokopem pokračovaly i po smrti císaře Karla IV. a nástupu jeho syna Václava IV.
Nakonec ale zvítězil Jošt Lucemburský, který měl dokonce i odvahu protivit se samotnému králi Václavovi IV.
Během husitských válek byla na hradě Špilberku Zikmundova vojenská posádka a hrad pomalu, ale jistě chátral. Poté se hradu lstí zmocnil Uherský král Matyáš Korvín, který za vlády českého krále Jiříka z Poděbrad anektoval Moravu a její velkou část zabral doslova.

  Hrad Špilberk a celé město Brno se dostalo do vlastnictví moravských pánu z Boskovic, ale nový český král Vladislav II. Jagellonský jej získal zpět a tato hradní pevnost se opět stala královským hradem. Samotný král Vladislav II. jej pak osobně předal do zástavy Janovi Meziříčskému za štědré finanční půjčky.

  V průběhu 16. století se města Brna a jeho hradu Špilberk zmocnil český panovník Ferdinand I. Habsburský a opět jej učinil královským městem a hradem, ovšem posléze ho prodal moravským stavům, které hrad Špilberk natrvalo podstoupily městu Brno. Za třicetileté války se Brno vyznamenalo hlavně tím, že L.P. 1645, kdy moravskou metropoli obléhala švédská vojska vydrželo odolávat nepříteli, takže maršál Torstensson nakonec po více jak dvou týdnech raději město opustil.

  Konec první části...

 

Autor: Administrator

Diskuse