Dějiny národa Českého - ZIKMUND LUCEMBURSKÝ (ŠELMA RYŠAVÁ) Díl první: Boj o moc

14. 10 2019

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Asi žádný panovník nemá v naší historii tak špatné jméno jako právě Zikmund Lucemburský, ale na druhou stranu zaslouží si to? Byl přece synem Otce vlasti, velký politik a zdatný diplomat. Jeho život se skládal z několika etap. Narodil se slavnému otci, v té době byl Karel IV na vrcholu moci, vždyť vládnul v celé Evropě. Matka Alžběta Pomořanská byla proslavená svou spíše mužskou sílou. Těsně před smrtí Karel IV. rozdělil mezi své potomky vládu takřka nad celou střední Evropou. Zikmund, jako druhý nejstarší syn, byl jmenován markrabětem braniborským a králem uherským.

  Po smrti Karla IV. se ovšem ukázalo, že jak Zikmund, tak Václav IV., k sobě nikdy nenajdou společnou cestu, ba naopak. Když byl Václav IV. jako líný a neschopný sesazen v německé říši, Zikmund této siruace využil a nabídl Václavovi pomocnou ruku, jenže se po čase ukázalo, že pomoc byla spíše lest, jak vyřadit Václava IV. z boje o císařský trům. V Čechách začal hojně zabírat královské hrady a Václava na čas nechal uvěznit ve Vídni. Zikmund však nepočítal s tak silným odporem v Českém království. Nakonec vše musel řešit vojensky, ale ani tedy neměl úspěch, takže se musel s bratrem Václavem IV. usmířit. A protože Václav IV. moc dobře věděl, že již nikdy nebude zvolen řimským králem, tak nakonec dal 21. července LP 1411. svůj hlas právě Zikmundovi při volbě nového římského krále. Samotná korunovace však proběhla o více jak tři roky později 8. listopadu LP 1414.

  Zikmund ještě před svým zvolením na římského krále musel řešit otázku papežského schizmatu, tu, kterou Václav IV. stále oddaloval. Na nátlak tehdejšího vzdoropapeže Jana XXIII. (Baltessare Cosa) svolal do města Kostnice už jako římský král koncil, který měl učinit v této věci nápravu. Doslova šokem pro Zikmunda byl útěk právě s probíhajícího kostnického koncilu vzdoropapeže Jana XXIII, který v přestrojení za vojáka uprchl. Byl sice po několika dnech nakonec dopaden, ale mezitím hrozilo, že koncil bude rozpuštěn. Proto Zikmundovi nezbylo nic jiného, než kauza Jan Hus.

  Český reformátor který byl do Kostnice pozván, se tak stal spíše vězněm Zikmunda Lucemburského. Na nátlak několika kardinálů byl Jan Hus jako kacíř a škůdce církve svaté upálen. Tímto činem si ale Zikmund proti sobě poštaval hlavně České království. Mladý učenec a kazatel Petr z Mladoňovic při návratu z kostnického koncilu v Čechách nenávist k Zikmundovi ještě více rozvířil tím, když sepsal, jak probíhal Husův soud v Kostnici. Zikmund prohlásil totiž větu: Když Husa pustíme, "zblázní" celé království.

  Tato věta vlastně rozhořela nenávist v Českém království vůči Zikmundovi natolik, že i když byl roku 1420 nakonec českým králem korunován tak nikdy ale nebyl jako suverén v zemi přijat. V Čechách se naopak započal doslova revoluční boj, ketrý měl za následek smrt Zikmundova bratra krále Václava IV. Země se potácela ve velkém chaosu. Zikmund na to reagoval vyhlášením křížové výpravy, která ale na úpatí hory zvané Vítkov pro Zikmunda skončila doslova tragicky. Konec první části.

Diskuse

.