Dějiny národa Českého - KLADRUBSKÝ KLÁŠTER

4. 07 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Dominanta západních Čech a města Kladruby

  Při vyslovení názvu města Kladruby se Vám jistě každému vybaví kladrubské koně,a jejich chov. Což není náhodou. Je zde opravdu unikátní hřebčín, jenž je jistě chloubou a pýchou jejich majitelů a celého dnešního lázeňského města Kladruby. Ale v tomto článku se chci zaměřit na jiné Kladruby, a to na ty nedaleko Tachova. Toto město má nebývalou dominantu, kterou je benediktinský klášter, jenž se započal stavět knížetem Vladislavem I. Přemyslovcem někdy okolo roku 1115. Klášter byl zasvěcen Panně Marii a sloužil ke kolonizaci a šíření křesťanství západních Čech. Klášter je nedaleko města, které bylo založeno taktéž knížetem Vladislavem I. - Kladruby.

Podle dochované listiny z doby založení kláštera Panny Marie v Kladrubech jej od počátku spravovali mniši ze sousedního bavorského kláštera Zwiefaltenu, které do kláštera přivedl samotný český kníže Vladislav I. Přemyslovec. Tento konvent patřil v českých zemích k největší komunitě na přelomu 13. a 14. století, a spravoval ho řád sv. Benedikta.

  Původně románský komplex z 12. století byl dokončen až za krále Václava I., tedy po roce 1233. O několik málo let později byl celý areál Kladrubského kláštera doplněn gotickou trojlodní bazilikou, západním chórem a příčnou hlavní lodí. Areál byl opravdu monstrózní a dosahoval v době 13. a 14. století velikosti Břevnovského kláštera v Praze. Na sklonku vlády krále Václava I. zde byla přistavěna jižní pohřební kaple.

  Tuto impozantní dominantu západních Čech pohřbila až doba následující, tedy první polovina 15. století, kdy jej husité nejdříve vykradli a posléze zcela pobořili. Zničeny byly zejména umělecké skvosty z dob posledních královských Přemyslovců a císaře Karla IV. Jednalo se o více jak 1400 kusů uměleckých děl např.plastiky z poloviny 14. století od císaře a krále Karla IV. To vše vzalo za své v době husitské revoluce někdy na počátku roku 1420., kdy byl kostel husity cestou k bitvě u Sudoměře zcela poničen a vykraden.

  Teprve na počátku roku 1504 byl kladrubský klášter a kostel Panny Marie opraven, a to díky králi Vladislavovi Jagellonskému. Celý areál byl rekonstruován až o století později. Tedy těsně před třicetiletou válkou. Zkázou pro klášter, a zejména gotický kostel, byl požár na jaře roku 1590 a následná, zejména švédská vojska v probíhajícím třicetiletém válečném obdobím, kdy byl z 80% procent zcela zničen nejen opětovným požárem. Až teprve po skončení náboženské třicetileté války byla v roce 1653 obnovena konventní budova a kostel Panny Marie, který byl necitelně přebudován do ryze barokního slohu.

  Další citelnou ranou bylo jeho zrušení v době císaře Josefa II. v roce 1789. Do té doby byl klášter a kostel třetí největší stavbou na území Čech. Kostel Panny Marie byl dokonce o něco málo menší nežli Svatovítská katedrála v Praze. Díky zrušeni Josefem II. se s kostela a přilehlého kláštera stala vojenská kasárna a nemocnice, Současná podoba kostela je z doby národního obrození, kdy byl celý areál opraven a stal se národní kulturní památkou.

 
.