Dějiny národa Českého - KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (MOST)

16. 05 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Mostecký kostel na cestách

  V dnešní době se město Most spojuje zejména s vysokou kriminalitou, o které se dnes v médiích raději ani nepíše, ale málo kdo ví, že jeho historie sahá již do poloviny 11. století, kdy zde vedla důležitá obchodní stezka, přes, jak píší kronikáři Jarloch a Kosmas, "močálovitou" krajinu, dále přes dřevěné mosty přímo do Saska. Patrně v této době se začal používat název Most, který je spojen s několika dřevěnými mosty. Jistý velmož Hněv, který pocházel z rodu Hrabišců, byl zde knížetem Bořivojem II. Přemyslovcem ustanoven pánem celé dnešní mostecké oblasti.

  Někdy na počátku roku 1253 zde byla započata stavba raně gotické trojlodní baziliky, kterou patrně nechal založit český král Přemysl Otakar II. Tuto baziliku dokládá listina papežského nuncia, tedy sekretáře Bonifáce VIII. Do první čtvrtiny 16. století, kdy celá bazilikální stavba vyhořela, se zachovalo jen několik málo krypt a obvodové zdivo. Patrně v roce 1515 vyhořelo i celé gotické město Most. Podle legendy neznámého autora bylo město vypáleno záměrně, ale důkazy proti tomu chybí.

  Netrvalo však dlouho a na troskách staré gotické baziliky započala stavba zcela nového kostela. Autorem této sakrální stavby byl žák slavného pražského stavitele Benedikty Reida Jakub ze Svinibrodu, tedy Němec. Kostel měl krásnou gotickou hranolovou věž, gotický presbytář a na severní straně sakristii, kterou vysvětil pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Zhruba v druhé polovině 16. století byl kostel zakončen gotickou klenbou. Celý kostel byl dostavěn až v roce 1594 kdy máme zprávu, kde se uvádí, že vysvěcení kostela se zúčastnil další pražský arcibiskup Zděnek Berka z Dubé,

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl již v prvopočátku darován řádu Křížovníkům Božího hrobu ve Zderaze u Prahy, Řádem Křížovníků byla i celá stavba financována, dalo by se tedy s klidem napsat, že kostel byl postaven z veřejné sbírky, kterou na počátku roku 1516 uspořádal kanovník svatovítské kapituly spolu s tehdejším českým králem, mladým Ludvíkem Jagellonským, V roce 1518 se na stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie vybralo celkem pře sedm tisíc kop míšenských grošů a o rok později dalších bezmála tři tisíce kop míšenských grošů. Nevelkou částkou přispěl i nový český král Ferdinand I. Habsburský, který byl přijat za českého krále v roce 1526. Ferdinand I. taktéž přispěl nemalou částkou na zřízení školy a fary, která se nacházela vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie.

  V revolučním roce 1840 byl zcela zničen přilehlý hřbitov spolu s kostnicí. Patrně díky této události byl kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěn do barokní podoby, která zcela změnila jeho vzhled. Byl zsem doopraven i barokní oltář, který nahradil původní gotický. Díky nástupu zlomocné komunistické strany Československa se zcela změnila podoba kdysi krásného města Most. Podřídit se musel tedy i kostel, který nakonec ustoupil těžbě v uhelných dolech a byl složitě převezen na místo, kde stojí dodnes. Díky těžbě hnědého uhlí bylo zničeno i celé město. Dnes se město Most spojuje s vysokou kriminalitou, kterou zde páchá převážně romská menšina.

 
.