Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÁ PRÁCHEŇ

30. 10 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Alessandro Feliny ( Archeolog UK v Praze)  

   Významným správním hradem přemyslovského knížectví byla Prácheň. Prácheňský kraj v okrese Klatovy se poprvé zmiňuje již v 11. století a jako označení západní části Jižních Čech se udržel až do začátku 19. století. Přítomnost slavného rodu Přemyslovců na Prácheňsku je doložena jen pozdním legendárním pramenem: podle života poustevníka Vintíře, kdy připomíná, že v okolí Práchně se pohyboval na lovu slavný kníže Břetislav I. Pozůstatky centra prácheňské provincie leží na mohutném zalesněném kopci nad Horažďovicemi, na pravém břehu řeky Otavy, v místech kde řeka ostře lomí svůj tok k jihozápadu. 

  Původně šlo o dvoudílné hradiště oválného půdorysu s rozlohou tři hektary. Severní, výše položenou část ostrohu, chráněnou srázy strmě spadajícími k řece Otavě, zaujímal centrální areál, akropole, tato část byla později zničena stavbou středověkého mohutného hradu Prácheň, která odstranila i zbytky raně středověkých fortifikací. Ty se naopak zachovaly na předhradí, které se k akropoli připojovalo od jihozápadu. Z původního opevnění je dochován obvodový val předhradí, na východě dokonce zdvojený.

  V nezachovalejší podobě, v místech, kde bylo potřeba hájit relativně nejpřístupnější směr, dosahuje ještě dnes šíře až 15 metrů a výšky kolem 7 metrů. Jeho vnitřní podobu odhalil záchranný archeologický výzkum z poloviny 90 let 20. století. Původní raně gotická středověká hradba zkoumána v jihozápadní části předhradí (v podstatě proti dnešní hřbitovní bráně) měla roštovou dřevohlinitou konstrukci o průměru 5,4 metru s mohutnou čelní zdí.

  Dosavadní archeologické nálezy nedovolují přesnější zařazení vzniku Práchně, nejčastěji se uvažuje o pokročilém 10. nebo počínajícím 11. století. Existence prácheňské provincie je zmiňována k roku 1045, kastelán jménem Vítek z Práchně je ovšem v pramenech uváděn až v roce 1184, v letech 1219-1222 byl kastelánem Diviš, který vznik Práchně datuje před rokem 1040. Staré Hradiště přestalo svoji funkci plnit kolem poloviny 13. stol., po přenesení zprávy kraje do nově založených Horažďovic, na místě zaniklého knížecího přemyslovského centra vystavěl těsně po roce 1315 svůj velkolepý hrad Bavor ze Strakonic, který horu a ves Prácheň obdržel darem od českého krále Jana z Lucemburku. 

  V poslední době se ale objevuje názor, že počátky tohoto velkého kamenného hradu mohou být spojeny ještě s existencí přemyslovského centra a že jeho stavba mohla být započata před polovinou 13. století. Patrně největším sakrosanktem je kostel sv. Klimenta, který stojí na místě původního křesťanského kostela, který byl postaven patrně v době knížete Břetislav I., tedy v polovině 11. století. Kolem kostela se jistě pohřbívalo už raném středověku. Alespoň jsem se sám přesvědčil při archeologickém výzkumu před 15. lety. Prácheň a Horažďovický kraj doporučuji k návštěvě.

Na stažené fotografii-torzo hradiště v Práchni.

 
.