Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

27. 02 2021

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník

  Přemyslovský hrad Žatec ležící v místech, kde dnes se nalézá historické jádro města, hrál v dějinách raně středověké přemyslovské monarchie klíčovou, hospodářskou a politickou roli, a to zvláštně pro svoji polohu na spojnici mezi podkrušnohorským údolím a Prahou. Žatec se dnes nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji.
  Starší dějepisectví kladlo do Žatce dokonce centrum údělu svěřeného v době knížete Jaromíra, tedy roku 1004 Oldřichovi, jediným důvodem pro toto tvrzení byl však údaj pozdní Dalimilovy kroniky, zde se měl Oldřich setkat s jistou Boženou u nedalekých Postoloprt. Vzhledem k významu hradu je tu ovšem občasný pobyt Přemyslovců nepochybný i po událostech z roku 1004, přestože další psané prameny o přítomnosti českých knížat v Žatci pocházejí až z konce 11. století. Vyprávění o událostech roku 1004 představuje i vůbec první historickou zmínku o Žatci, jako o městě (hradišti)

  Velikost opevněné plochy se sice dodnes nezměnila, víme ale o nové zástavbě vnitřního hradu, předhradí i nejbližšího okolí. Na akropoli je od přelomu 10. a 11. století doložen knížecí dvorec s patrovým dřevěným palácem i s hospodářskými budovami opevněný palisádou. Zhruba severně od rezidence stál původně kamenný kostel, což doložil objev Jiřího Zubka v roce 2005. Podle jeho tvrzení stál tento kostel již v době knížete Jaromíra, tedy někdy okolo roku 1004 až 1008. Další malé kostely vyrostly v Žatci během první poloviny 11. století-oba stály na předhradí a oba se podařilo objevit při archeologických průzkumech v roce 2005. Jde o kostel sv. Víta uprostřed velkého dvorce v západní části předhradí a kostel patrně nanebevzetí panny Marie odkrytý uprostřed velkého pohřebiště na Chelčického náměstí, které zde stojí dodnes.

  Na předhradí se kromě kostelů nacházelo velké množství kováren, krámků, krčem a dalších objektů, objevených při různých stavebních akcích především na náměstí Svobody a jeho blízkého okolí. Další rozsáhlé výrobní areály v době Přemyslovců ležely i  západně od opevnění předhradí. V roce 1937 zde byl objeven poklad stříbrných a zlatých šperků, několik hřiven stříbra a jiných mincí, spadajících patrně do doby knížete Břetislava I.
Město Žatec je i dodnes velmi historické a malebné.

 
.