Dějiny národa Českého - SLOVENSKO, mesto Nitra

18. 12 2021

 www.inadhled.cz   Autorka: Andrea Kroneisl

  Nemecky Neutra, maďarsky Nyitra. Názov má dva výklady pôvodu. Prvý, že je predslovanský a druhý je, že ide o názov, ktorého základom je apelatívum *neit vo význame roznecovať resp. rúbať alebo aj sekať, čo predstavuje miesto, kde sa mali zapalovať ohne (vyrúbané, vypálené miesto). Sloveni názov vo forme Nitrava používali do 11.storočia, neskôr prešlo ku skráteniu názvu z Nitrava na Nitra.

  Nitra patrí k regiónom, kde je archeologicky doložená prítomnosť človeka už z obdobia gravettienu (staršia doba kamenná). Z mladších archeologických náležisť je vhodné ešte spomenúť hradisko z mladšej doby halštatskej, laténske sídlisko a pohrebisko, rímsko-barbarské osídlenie.

  Prví Slovania prichádzajú do Nitry koncom 5. storočia. Už pred 30 000 rokmi bola husto osídleným územím. Osady prvých roľníckych obyvateľov boli na území mesta už takmer před 6000 rokmi. Nitra leží na rozmedzí Podunajskej pahorkatiny a Tríbečského pohoria a postavená je na siedmych pahorkoch. Zobor, hradný kopec, Kalvária, Čermáň, Borina, Vŕšok a Martinský vrch. 

 V období Veľkej Moravy, Nitra bola rezidenčným mestom údelných vojvodov z dynastie Mojmírovcov. V Nitre a jej okolí vznikla celá sústava opevnených hradísk, ktoré dokumentujú strategický význam včasnostredovekého osídlenia. K najvýznamneším veľkomoravským náleziskám, ktoré k Nitre patria: hradný kopec s doloženým dvojfázovým opevnením, nálezom porušeného hrobu veľmoža s blatnicko-mikulčickou garnitúrou, vyspelou karolínskou kamennou sakrálnou architektúrou. Množstvo nálezov z 9.až 11. storočia svedčí o významnej úlohe Nitry ako politického a hospodárskeho centra v časoch Veľkej Moravy a neskôr ako sídla údelných vojvodov v rámci formujucého sa Uhorského kráľovstva. 

  Významné starodávne mesto, ktoré bolo obývané Keltmi, Germánmi a Slovanmi sa stalo v roku 1248 královským mestom. Neskor král mesto i hrad daroval nitrianským biskupom.  Hrad i mesto boli vo včasnom stredoveku opevnené, vďaka čomu Nitra odolala útokom a obliehaniam. Jeden z najťažších bol útok od Tatarov v r. 1241 ovšem obránci s vypätím všetkých síl útok odvrátili. 

  Ďalšie zaujímavé události, ktoré stoja za zmienku v pol. 12. stor. Arabský cestovateľ al Idrísí vo svojom opise európskych krajín spomína Nitru a Bratislavu ako veľké, bohaté a ľudnaté mestá. 
V Nitre je takisto doložená prítomnosť malej židovskej komunity už na prelome 11. a 12. stor. Židovská komunita sa tu udržala po celý stredovek a jej príslušníci sa zaoberali predovšetkým požičiavaním peňazí za vysoký úrok.