Dějiny národa Českého - HABSBURKOVÉ - Zrození císařského rodu

13. 10 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Rod Habsburků byl jedním s nejvýznamnějších rodů v tehdejší středověké, ale i novověké Evropě. Původně nikterak bohatý hraběcí rod pocházející původně ze Švýcarska započal svou historii údajně na konci 10. století, kde je první zmínka o jistém klášteru Muri na dnešním území Švýcarska, který měl podle legendy založit jistý říšský hrabě Guntram Bohatý. Ten žil mezi lety 923 až 975.

  Dalo by se tedy napsat, že to byl "praotec" Habsburků. Legenda ale byla Habsburky několikrát zfalšována, takže těžko toto datum považovat za skutečný zrod Habsburků. Píše se v ní, že císař Ota I. Veliký LP 952 za jistou Guntramovu zradu zabavil jeho rodině část majetku a Guntrama dokonce uvěznil na nějaký čas v Cáchách. Po této události se rod Habsburků na dlouhá léta ztratil jakoby v propadlišti dějin, ale ne navždy.

  Skutečný a ověřený původ Habsburků se začal až v roce 1020, kdy se poprvé připomíná jistý Lancelin z Klettagu a jeho syn Rudolf, jenž je dnes označován jako zakladatel nejen zmíněného kláštera v Muri, ale jako de facto zakladatele habsburského rodu. Tento prapůvodce Habsburků ještě za svého dlouhého života (dožil se údajně až 76 let) založil další křesťanský klášter v Horním Alsasku, a dále pak hrad Habsburk, jenž se dodnes nachází nedaleko Curychu.

  Hrad byl podle legendy nazván Jestřábí a byl tehdy skutečně v majetku Habsburků, který zde sídlil v rozmezí 12, až 13. století. Dalším slavným Habsburkem se stal Ota II., který se zúčastnil válečné výpravy císaře Jindřicha V. Sálského do Uher. Ota II. Habsburský byl ale o tři roky později zákeřně zavražděn, údajně na rozkaz samotného císaře Jindřicha V. Sálského.

  Jeho následníkem byl Werner II. který se připomíná jako lanckrabě v Horním Alsasku. Tento patrně do té doby nejslavnější Habsburk se dokonce zúčastnil výpravy po boku Fridricha I. Barbarossy do Itálie za císařskou korunou. Je tedy jisté, že se zde setkal i s českým králem Vladislavem I. Přemyslovcem, který se vyznamenal v bitvě proti vévodům milánským. Werner II. Habsburský však na výpravě zemřel na morovou epidemii, která doslova kosila i jeho vojsko. Pokračovatel Habsburků se stal jeho syn Albrecht jenž rozšířil habsburské panství ve Švýcarsku. Rozšířil i do té doby nevelký hrad Habsburk.

  Habsburkové zažívali další velký vzestup na začátku 13. století. kdy již v té době vlastnili nejen Alsasko, ale také velkou část Švýcarska jako Basilej, Aargau nebo Štrasburk, jenž se dnes nachází na území Francie. Patrně nejslavnějším Habsburkem je Rudolf IV. Habsburský, který byl na úkor českého krále Přemysla Otakara II. v roce 1273 zvolen římskoněmeckým králem. Byl to prakticky začátek Habsburků nejen jako císařského rodu, ale i začátek Habsburků v Rakousku.

  Jejich vzestup ještě korunovala bitva, kde padl český král Přemysl Otakar II., tedy Na Moravském poli. Tady se prakticky rozhodovalo, kdo z koho. Přemysl byl v bitvě zabit, a tak se Rudolf Habsburský mohl pokojně usadit ve Vídni, kterou si zvolil jako sídelním městem říše. Rudolf IV. Habsburský panoval až do roku 1291, kdy podlehl mozkové mrtvici. Jeho vnuk Rudolf I. Habsburský zvaný též "král kaše" se stal dokonce na nějakou dobu českým králem. Pak se ale i díky smrti Albrechta Habsburského (syn Rudolfa IV) Habsburkové stáhli a v Evropě pro ně začal nový konkurent v podobě Lucemburků. Prvním, kdo si z nich na hlavu nasadil císařskou korunu, byl vlastně napůl Čech, pravnuk slavného Přemysla Otakara II. Karel IV.

Konec první části.

 
.