Dějiny národa Českého - HLEDEJME KRÁLE TŘEBA V POLSKU Díl druhý: O korunu přece jde

18. 03 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  V prvním díle jsem Vám nastínil situaci kolem možnosti přijmout polského krále Vladislava za českého krále, vzhledem k tomu, že české husitské radikální křídlo Zikmunda Lucemburského i přes jeho korunovaci v chrámu sv. Víta nechtějí.

  Na rozdíl od krále Vladislava projevil nakonec jeho bratranec Vitold o nabídnutou českou korunu velký zájem. Poselstvo se sice z Polska vrátilo z prázdnou, ale v červnu LP 1422 dorazil do Prahy posel litevského velkoknížete Vyšek Raczyňski s lákavou nabídkou, že by se o trůn neucházel Vitold. ale jeho synovec Zikmund Korybutovič. Tento zhruba pětadvacetiletý mladík záhy osiřel a byl vychován na polském královském dvoře, Dokonce se na něj jistý čas, dokud král Vladislav neměl mužského potomka, pohlíželo jako na korunního prince.

  Na podzim LP 1421 se sešel český zemský sněm, který hlasy šlechty a měst definitivně odmítl Zikmunda Lucemburského uznat českým králem a jeho korunovaci v Praze tak neuznat za právoplatnou. Ve společném usnesení pak sněm požadoval, aby Zikmund Lucemburský nebyl pánem této země. Krátce nato vyrazilo z Prahy husitské poselstvo, které se tentokrát vydalo přímo na Litvu. Jenže cestou bylo ve slezské Ratiboři na rozkaz vévody Hanuše Opavského zajato. Když se tuto zprávu dozvěděl samotný Zikmund Korybutovič, vypověděl vévodovy nepřátelství a přidal se k němu i jeho strýc Vitold. Do toho všeho římský a uherský král Zikmund Lucemburský začal jak Litvě, tak Polsku vyhrožovat za to, že podporují české kacíře.

  Vývoj tohoto konfliktu nakonec podstatně ovlivnila začátkem ledna LP 1422 drtivá porážka druhé křížové výpravy u Kutné Hory a Německého (Havlíčkova) Brodu. Lucemburk znovu utekl z Čech a husitské poselstvo bylo ze zajetí propuštěno a pokračovalo v cestě na Litvu. Tady pak definitivně padlo rozhodnutí a polský král vyslovil souhlas s tím, aby se jeho synovec ucházel o český trůn. Jako první krok Zikmund Korybutovič vypověděl 16. dubna 1422 nepřátelství římskému králi Zikmundovi Lucemburskému. Pět dní nato vyrazil asi s pěti tisíci rytíři z Krakova na Moravu a 25. dubna oblehl Olomouc, kterou drželi zatím katolíci,.Když však poznali, že s tímto dobře opevněným městem nijak nepořídí, raději se vydali dobít Prahu.

  Pokračování příště...

.

Speciály

Tipy