Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

12. 01 2022

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Josef Jungmann byl slavný učenec a básník v jedné osobě. Hudlický rodák od Berouna se narodil 16. července LP. 1773. Byl gymnaziální profesor v Litoměřicích, později ředitel akademického gymnázia v Praze, byl hlavně velký nadšenec a spolupracovník jazykovědců, vydával knihy o historii a české literatuře, sestavoval almanachy a články (Slavnost) a zejména vydal monumentální dílo svého života, pětidílný slovník česko-německý, v němž uložil nesmírný poklad slovního bohatství na řeči. 
  Sestavil ho přímo geniálně z rukopisných i tištěných památek, vybral ho z řeči českého lidu, částečně i sám sestavil ze slov nově a šťastně vytvořených z jiných slovanských jazyků. Josefa Jungmanna následovala celá básnická škola a nesla požehnané ovoce. Byla slavným doplňkem neměně slavné vědecké práce dalšího z řad velikánů té doby Josefa Dobrovského. Josef Jungmann zemřel 14. listopadu 1847 v Praze.

Josef Dobrovský je ďarmotský rodák z Uher, kde jeho otec sloužil na vojně, byl původně knězem, redaktorem generálního semináře v Hradisku u Olomouce, později vychovatelem ve šlechtických rodinách. Narodil se 17. srpna LP. 1753. Jako vychovatel sloužil u slavných šlechtických rodů jako například u Černínů, Šternberků nebo Nosticů. Byl velmi vzdělaný a zabýval se stejně jako Jungmann jazykovědou i historií, napsal například podrobnou mluvnici jazyka českého jazyka LP. 1809., kterou dal vědecký základ dalším podobným pracím, vypracoval Dějiny české řeči a literatury, vyřešil tehdy sporná pravidla přízvuku a zavedl přízvučnou prozódii, upravil český pravopis, pracoval také v oboru historie a položil vědecké základy k pozdějšímu slavistickému bádání. Psal o věcech českých a slovanských německy a latinsky, neboť zpočátku nevěřil, že je český jazyk schopen budoucího života. Ale skvělé praktické výsledky Jungmannovy družiny, k jejímž vítězství sám bezděky nejvíce přispěl, ho přesvědčily o opaku. Je vedle Jungmanna naším největším národním buditelem. Zemřel 6. ledna 1829 v Brně.

 
.