Dějiny národa Českého - KNÍŽE SOBĚSLAV II. - Díl první: Selský kníže

10. 02 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Soběslav II., asi pětatřicetiletý muž, jehož dosavadní osud byl přetěžký, přišel takřka rovnou ze žaláře a ujal se v Praze vlády, kterou znal jen ze vzpomínek dětství. Za svůj trpký úděl se Soběslav II. pomstil snad jen nenáviděnému žalářníkovi Konrádu Šturmovi, kterého dal po příchodu do Prahy popravit na návrší zvaném Petřín. Ale jinak hned prvními skutky se projevil velkoryse u středověkého vládce až nečekaně. Především nabídl králi Vladislavovi, strůjci Soběslavova utrpení, čestný pobyt v Čechách. Starý král Vladislav I., zklamaný a ubitý politikou se raději předčasně vzdal panování a odešel do ústraní. I se svou manželkou Juditou Durynskou se usadil v jejím rodném Durynsku, kde 18. ledna LP 1174 zemřel.

  Kníže a nástupce dopřál mrtvému králi důstojný a na tu dobu velkolepý pohřeb v klášteře na Strahově. Naopak s jeho synem Bedřichem společnou řeč nikdy nenalezl. Sotva také mohl. ponížený exkrál Bedřich raději zvolil útěk z Prahy a žil vlastně ve vyhnanství v Horních Uhrách (Slovenské Nitře), posléze si zvolil jiné a patrně bezpečnější místo na dvoře císaře Fridricha Barbarossy, Když se Soběslav II. ujal moci, Barbarossa sotva tušil, že dopustí příchod politika vskutku velkého formátu. Prozíravého, samostatného, chytrého a na tehdejší poměry lidského. Ostatně, fakt, že lid později na knížete Soběslava II. v dobrém vzpomínal a že kronikář Jarloch o něm psal jako o knížeti, který kvůli sedlákům neváhal pohoršiti šlechtice a mnohé české pány, mluví za vše.

  Pravdou ale je, že kníže Soběslav II. nebyl žádný lidumil, který by odhodlaně bojoval proti nuznému životu obyčejných lidí živořením šlechticů. To jistě ne! Na druhé straně však nepochybně platí, že vůči lidu, kterému vládl, projevoval více ohledu než většina jeho předchůdců a následovníků. A tak nakonec kníže Soběslav vstoupil do paměti lidu i do souvěkých kronik jako panovník lidských srdcí. Hned po příjezdu do Čech, kdy byl jistě bez prostředků, odmítl Soběslav II. domoci se peněz obvyklou a přímočarou cestou vypsáním daní. Raději si sám vypůjčil od kladrubského kláštera, než aby strhal obyčejný lid v zemi....konec první části.

.