Dějiny národa Českého - OSTROVSKÝ KLÁŠTER DAVLE - pokračování

18. 05 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Díl druhý: Románská a gotická přestavba

  Pro klášter byl pro českého knížete Boleslava důležitý zejména výběr ideálního místa, kdy bude chráněn před nájezdy loupeživých band, kterých bylo kolem Prahy mnoho. Byl tedy vybrán nedaleký soutok Vltavy a Sázavy. O průběhu stavby na konci 10. století a začátku století nadcházejícího se bohužel toho mnoho nedochovalo. Písemné prameny o něm v podstatě mlčí: koneckonců i výše uvedené stručné pojednání o založení kláštera se vzhledem k charakteru pozdních zpráv nemusí zakládat na pravdě.

  V této lokalitě proběhly rozsáhlé archeologické odkryvy. První už v letech 1933 a 1934, kdy panovaly zprávy-naštěstí liché- že ostrov zaplaví vzedmutá hladina Vltavy a přehrady ve Vraném. Další archeologické výzkumy proběhly v 60 a 70 letech 20 století. Díky tomu máme dnes informace o stavbě nejstaršího konventu. Je zřejmé, že téměř půldruhého století sestával klášter výhradně z dřevěných budov. Až po katastrofálním požáru v roce 1137 byla zahájena výstavba kamenného kláštera: nejprve trojlodní baziliky a vzápětí severně od ní ležících budov klášterní klauzury.

  Pod ruinami zděných staveb (na devastaci kláštera se vedle husitů podílely i povodně) se podařilo odkrýt zbytky starší dřevěné zástavby, jejíž přesnou podobu nelze bohužel rekonstruovat. Dřevěný kostel stál na místě východní části pozdější románské a gotické baziliky. severně od něj stála stavení-shluky dřevěných objektů, nahrazený ve 12: století kamennou klauzurou. K nejstarší fázi klášterního kostela patřila i hrobka muže s pastýřskou berlou, nejspíše jednoho z prvních opatů. Hrob byl natolik významný, že jej respektovala i pozdější přestavba na kamenný chrám.

  Na ostrovu u Davle lze tady dodnes zahlédnout část románského a gotického zdiva, které je patrně z doby samotné přestavby, tedy na konci 12. století, a to za knížete Přemysla I., tedy budoucího krále Přemysla Otakara I. Bylo zde patrně i nevelké městečko, které podle kronik, zejména ze severní Itálie, mělo název Sekanka. Dnes ale Hradišťka. Klášter skutečně leží na ostrově, a lze se na něj dnes dostat jen po vodě.

  Alespoň přibližnou představu o lokalitě získáte ovšem z obou vltavských břehů-jednak levého. přímo ze silnice spojující Davli a Štěchovice, zhruba z úrovně kostela sv. Kiliána. V době vegetačního klidu lze na relikty Ostrovského kláštera nahlédnout i z výrazně převýšeného pravého břehu. Obcí Hradišťko pojedete, nebo půjdete až na samý severozápad, kde nad chatovou oblastí naleznete v lese terénní pozůstatky opevněného městečka v podobě valů a stop zahloubujících obydlích. Toto místo je ale obzvláště nebezpečné vzhledem k tomu, že zde údajně straší.

Na úvodním obrázku-model Ostrovského kláštera, tak jak zhruba vypadal v době po jeho přestavbě

 

.