Dějiny národa Českého - SELSKÉ POVSTÁNÍ L.P. 1775

18. 06 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Po bitvě na Bílé hoře žili poddaní ve velmi špatných podmínkách, za válek trpěli pod nepřátelským vojskem, v míru je zase utiskovala vrchnost. Česká národnost byla v 17. a 18. století velmi poškozena, neboť došlo k vytlačení jazyka českého z vyšších kruhů i z měst a udržoval se mezi venkovským lidem. Teprve za Marie Terezie dostali poddaní značné úlevy. Prvním krokem k nápravě se stalo převedení části berní povinnosti z poddaných na bedra vrchnosti. L.P. 1770 byla v Čechách velká neúroda, a tak cena obilí výrazně stoupla. Nedostatek potravin způsobil hladomor, lidé na venkově se živili jen otrubami a desetina obyvatelstva v Čechách a na Moravě zemřela.

  Jakmile přišla zpráva o hladomoru v Čechách do Vídně, císař Josef II,, tehdy ještě spoluvladař Marie Terezie, odjel do Čech, aby se na vlastní oči přesvědčil o stavu poddaných. Zjistil, že poměry jsou ještě horší, než očekával, na cestách a ve vesnicích ležela nepohřbená těla obětí hladomoru. Sám se pak Josef II. postaral o nápravu dovozem obilí do Čech a půjčkami ze státní pokladny. Jen některé vrchnosti nechtěly o úlevách poddaných ani slyšet, natož o půjčkách. Zástupy poddaných se tak ze Severních Čech nakonec vydaly do Prahy, později se k nim připojily další kraje, tedy Hradecký, Boleslavský, Chrudimský a Čáslavský, a došlo k velkému nevolnickému povstání.

  Povstalci však nebyli dostatečně ozbrojeni ani organizováni. Táhli jen ve velkých skupinách od města k městu a když viděli, že se jich vrchnostenští úředníci bojí, mstili se za předešlá utrpení a příkoří, třeba vybíjením zámků, panských domů a farních kostelů. Než došli povstalci do Prahy, vzrostli jejich zástupy na tisíce. Bylo proti nim vysláno vojsko, které je buď rozprášilo, nebo zatklo. Čtyři přední vůdci povstání byli oběšeni u čtyř hlavních cest vedoucí ku Praze.

  Mezi tím vypuklo povstání i na Litoměřicku, Žatecku a kolem Benešova a Konopiště, v okolí Bydžova. Proti všem povstalcům bylo opět vysláno vojsko, porazilo je, a dokonce u Chlumce byli vzbouření sedláci vehnáni do rybníka - tuto porážku dodnes připomíná lidové pořekadlo: Dopadneš jako sedláci u Chlumce. Ačkoli byli sedláci všude poraženi, nesplnila se přání mnohých horlivců, kteří chtěli sedláky dostat zpět do předchozího poddanského stavu.

  Císařovna Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780 po čtyřicetiletém panování.  Toto povstání nebylo u nás jediné. Na obrázku císař Josef II. jako oráč u Slavonic.

 
.

Speciály

Tipy