Dějiny národa Českého - SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ - III.díl

1. 02 2020

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

  Další sochy na Karlově mostě rostly jako houby po dešti.

  Socha svaté Anny . Autorem této sochy je Matěj Václav Jäckel, který pocházel ze slovanské rodiny, usazené v Horní Lužici. Objednavatelem sochy sv. Anny Samotřetí pro Karlův most byl Rudolf hrabě z Lisova, pán na Novém Stránově a Vtelně, hejtman a komoří Starého města Pražského, přísedící zemského soudu. Donátorovi patří štítek na heraldické pravé straně soklu. Na straně levé byl umístěn znak jeho druhé manželky Anny Marie, pocházející z jihotyrolského rodu Trappů z Bisseinu a Caldonazzo.

  Sv.Barbora, sv.Markéta a sv.Alžběta Durynská - pochází z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a nejsou jediné. Z dílny tohoto sochaře známe už sochu sv. Víta. Dále sochu sv. Františka Xaverského; sv. Františka Borgii; Sv. Vincence Ferrarského a sv. Prokopa; sv. Jana z Mathy, sv. Felixe z Valois a sv. Ivana; sv. Kajetána. Mimo práci v kameni, vynikal Ferdinand Maxmilián také v řezbě. Dokladem toho jsou cykly v kostelech sv. Haštala a sv. Havla. Objednavatelem sousoší pro Karlův mostu byl císařský rada Jan Václav Obytecký. Zemřel ve stejný rok, kdy byla socha na zábradlí instalována. Lze předpokládat, že svatá Barbora plní tedy úlohu přímluvkyně a patronky „dobré smrti“. Svatá Markéta byla patronkou Obyteckého matky Aleny Markéty. Na podstavci:

  ORATE PRO NOBIS NVNC ET IN HORA MORTIS

  (Modlete se za nás i v hodině smrti.)

  Sv.František Xaverský - Opět z dílny F.M.Brokoffa, objednavatelem sochy sv. Františka Xaverského pro Karlův mostu byli Jezuité z Klementina.

 

  Sv.Ludmila - Socha sv. Ludmily vznikla někdy po roce 1720 v dílně některého z následovníků či učedníků Matyáše Bernarda Brauna. Původně byla osazena na rampě Pražského hradu. Po katastrofální povodni v r. 1784, která do vltavských vln shodila sousoší Sv. Václava od Otavia Mosta, se hledala vhodná náhrada. Nalezena byla právě v této soše, jelikož celý ikonografický program sochy se nevztahuje pouze na sv. Ludmilu, nýbrž také na sv. Václava, který je jakožto malé děcko součástí sousoší a kterého zde Ludmila poučuje z knihy.

  Sv. Norbert, sv.Václav a sv.Zikmund - Josef Calanza Max pocházel z rodiny řezbářů a kameníků z Janova u Sloupu v čechách.1848 byl pražským magistrátem vyzván, aby obhlédl stav soch na Karlově mostě a případně navrhl náhrady za poškozené. Objednavatelem sousoší sv. Norberta, Václava a Zikmunda pro Karlův most byl opat strahovského kláštera Jeroným J. Zeidler. Tento uměnímilovný opat se mimo jiné zasloužil o vybudování obrazárny s více než 400 obrazy v prostorách strahovského kláštera. Nápisy na podstavci uprostřed :

  HONORI DIVI NORBERTI PARTIARCHAE SACRI AC CANONICI ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS ATQUE PATRONI REGNI BOHEMIAE ANNO SALUTIS MDCCCLIII TERTIO IAM POSUIT VENERANDASQUE SS. REGUM VENCESLAI ET SIGISMUNDI IMAGINES ADIUNXIT LAETIS SUB AUSPICIIS REVERENDISSIMI AC MAGNIFICI HIERONYMI ZEIDLER PRAESULIS SIONEI CANONIA STRAHOVENSIS. (K poctě svatého Norberta, svatého patriarchy a kanovníka řádu premonstrátů a patrona Království českého v památném roce 1853 potřetí již postavila a sochy úctyhodným svatým, králi Václavovi a Zikmundovi, přidala strahovská kanonie pod šťastnou záštitou nejctihodnějšího a důstojného Jeronýma Zeidlera, představeného na Sioně.)

  Na podstavci vlevo

 S. VENCESLAVSM. DVXET PATRONVS BOHEMIAE DECVS SOLAMENAQVE PATRIAE. (Svatý Václav, mučedník, kníže a patron český, ozdoba a útěcha vlasti.)Na podstavci vpravaS. SIGISMVNDVS M. REX BURGUNDIAE PATRONVS BOHEMIAE REGNI CHRISTI PROPVGNATOR PERENNIS.(Svatý Zikmund, mučedník, král burgundský, patron český, království Kristova věčný bojovník.)

  Pod nohou sv. NorbertaIOS. MAX INV. ET FECIT(Josef Max navrhl a provedl)

  A neměla bych opomenout na další z mnoha svatých a to na svatého Cyrila a svatého Metoděje.

  Socha sv. Cyrila a Metoděje od Karla Dvořáka je poslední sochou, která ozdobila Karlův most. Na svém místě nahradila Brokoffovo sousoší sv. Ignáce, které se roku 1890 zřítilo do Vltavy. Socha byla osazena k výročí založení Karlovy univerzity v Praze.

...A tím bych tuto minisérii prozatím ukončila.

.