Okénko - Právo v kapse - Dopis ombudsmanovi

6. 01 2022

www.inadhled.cz   Ombudsman Křeček prohlásil, že při dostatku podnětů se bude zabývat stížností k Ústavnímu soudu týkající se povinného očkování určitých skupin občanů a příslušníků k určitým profesím. Pokud tedy máte s povinným očkováním zásadní problém a dotýká se Vás, reagujte dopisem, jehož vzor přinášíme. Poslat ho však může každý, protože pokud se vládě podaří schválit jakékoliv povinné očkování pro některou ze skupin občanů, lze očekávat pozdější rozšíření na kompletní obyvatelstvo. Ostatně v Rakousku už je na pořadu dne, v Itílii se týká občanů starších 50ti let a v Německu se o něm také mluví. 

Veřejnému ochránci práv Údolní 658 602 00 Brno-střed

Věc: Podnět Veřejnému ochránci práv k podání ústavní stížnosti – Zrušení vyhlášky, kterou se zavádí povinného očkování proti onemocnění covid-19 (vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů 10. prosince) 

  Vážený pane ombudsmane, obracím se na Vás jako na ochránce práv ve věci vyhlášky ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou, která vyšla dne 10. prosince ve Sbírce zákonů, se zavádí povinné očkování pro osoby starší 60 let a pro vybrané profese:

 a) poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,

 b) poskytují sociální služby nebo se na jejich poskytování podílejí,

 c) jsou osobami připravujícími se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osobami připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě,

 d) jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce nebo zařazenými k výkonu státní služby v krajské hygienické stanici,

 e) v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo jsou zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v bezpečnostním sboru,

 f) jsou zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie,

 g) jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku anebo zaměstnanci jednotky hasičského záchranného sboru podniku,

 h) jsou vojáky z povolání nebo vojáky zařazenými do aktivní zálohy, nebo

 i) jsou příslušníky zpravodajské služby nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve zpravodajské službě. Aby bylo povinné očkování proti onemocnění covid-19 legální a legitimní, muselo by splňovat několik podmínek:

 1) Muselo by se tak stát zákonem, nikoli podzákonným právním předpisem, neboť dle čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“

 2) Toto omezení ústavního práva v případě očkování proti onemocnění covid-19 by muselo splňovat tzv. test proporcionality, tedy že zásah do tělesné integrity občanů musí být vyvážen skutečným konkrétním efektem. Očkování proti onemocnění covid-19 by muselo skutečně zamezit vzniku a šíření tohoto onemocnění, což ovšem současné vakcíny, na rozdíl od vakcín jiných typů povinného očkování, nedokážou. Onemocnění covid-19 podléhá velice rychle mutacím, takže vždy bude krok před vakcínami.

 3) Další podmínkou je, že onemocnění, proti kterému se povinně očkuje, je vážně ohrožující infekční onemocnění.

 Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že příčina smrti v souvislosti s onemocněním covid-19 neexistuje, rovněž není uvedena jako příčina smrti v oficiálních statistikách ÚZIS. Úmrtnost v případě tetanu se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 50%, u nejzávažnějších forem až 100 %. U záškrtu je úmrtnost v rozmezí 5 – 10%, u dětí mladších 5 let věku a u osob nad 40 let dosahuje až 20 %. Úmrtnost TBC je přibližně 16%. Zákon nestanoví pravidla a podmínky pro rozhodování o tom, proti kterým nemocem se ministerstvo zdravotnictví rozhodne zavést povinné očkování.

  Samotný rozsah zásahu do práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je daný až v prováděcí vyhlášce, kterou je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (tzv. „očkovací vyhláška“). Zákon o ochraně veřejného zdraví ve svém ustanovení § 46 odst. 2 uvádí: „Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky provedení očkování, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.“

  Vyhláška však se zjišťováním imunity před povinným očkováním proti onemocnění covid-19 nepočítá. Nenaplňuje tedy podmínky dané v zákoně a v souladu se zákonem proto být nemůže. Pokud nebude zjišťována hladina protilátek, může nastat situace, kdy postinfekční pacient, tedy člověk, který by měl vysokou hladinu protilátek již po prodělaném onemocnění, bude naočkován. Hladina jeho protilátek se mnohonásobně zvýší, což může ohrozit jeho zdraví.

  S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás, pane ombudsmane, žádám o podání ústavní stížnosti na zrušení výše citované vyhlášky, neboť touto vyhláškou dochází k zásahu do mých ústavně zaručených práv.

……………………………………………………………………………………………………………

(jméno a příjmení) ……………………………………………………………………………………………………………

(adresa trvalého pobytu) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

(příslušnost k jedné či více výše uvedeným skupinám – např. pracovník v sociálních službách, osoba starší 60 let apod.)

V ……………………………… dne …………………………..

……………………………

(vlastnoruční podpis)

 
.