Tisícileté dějiny české - ČESKÉ KNĚŽNY A KRÁLOVNY - 3 díl

21. 01 2021

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

  I když staletí již pokročila, nadále se setkáváme s královnami, o kterých víme minimum, byť byly manželkami významných českých králů. Jedna taková byla zapuzená královna ADLÉTA MÍŠEŃSKÁ.

ADLÉTA MÍŠEŃSKÁ se narodila 1160 jako dcera markraběte Oty II.Míšeňského z rodu Wettinů. Se svým budoucím manželem Přemyslem Otakarem I. se seznámila v době jeho vyhnanství, kdy byl zapuzen od trůnu. Ten se mu nakonec podařilo získat, ale po asi 17 letech manželství svou ženu zapuzuje a odvolává se na příbuzenský vztah. Patrně se v pokročilém věku vzhlédl v půvabné a mladé Konstancii Uherské. Nicméně tento nový vztah není uznán a Adléta se díky zakročení papeže Inocence III. vrací zpět na hrad jako královna. Netrvá dlouho a královna je opět zapuzena a nakonec umírá 2. února 1211.

  KONSTANCIE UHERSKÁ - nar. 17. února 1180 jako dcera uherského krále Bély II. Malá princezna je v 7 letech zasnoubená za významného šlechtice, ale ten zahyne během křížové výpravy do Svaté země. Jak se vlastně seznámila s Přemyslem Otakarem I. není známo, jisté ale je, že nakonec sňatek schválila i papežská kurie. Konstancie během manželství porodila celkem devět dětí, ale tři z nich zemřeli ještě jako miminka. Po smrti Přemysla Otakara I. se královna vdova uchýlila do svého cisterciáckého kláštera nazvaného Brána nebes v moravském Tišnově. Zde také 6. prosince 1240 umírá.

  KUNHUTA ŠTAUFSKÁ - nar. roku 1200 jako dcera římskoněmeckého krále Filipa Švábského. V asi pěti letech byla zasnoubená s českým budoucím panovníkem, teprve dvouletým Václavem a 6. února 1228 je korunována na českou královnu. Ve veřejných záležitostech se s Kunhutou nesetkáváme, není ani známo, že by se nějak zapojovala do dění v Čechách. Zemřela 13.září 1248 uprostřed boje o moc mezi synem s otcem.

  MARKÉTA BABENBERSKÁ - první manželka Přemysla Otakara II. Rakouská vévodkyně se narodila v roce 1204 a jako asi dvacetiletá se vdává za římského císaře Fridricha II., s nímž má údajně dva potomky. jako vdova pokročilého věku se čistě z politických důvodů provdá za českého krále Přemysla Otakara II. Nevěsta je o víc jak třicet let starší. Toto manželství je ale po ,,pár" letech anulováno a sama Markéta je v tomto prý velmi aktivní. Po anulování manželství opouští Prahu i Čechy a umírá v Dolním Rakousku na rodném sídle roku 1266.

  KUNHUTA UHERSKÁ - druhá manželka Přemysla Otakara II. Narozená 1245 na dnešní Ukrajině a byla dcerou ruského knížete Rostislava z rodu Rurikovců. Za Přemysla Otakara II. se provdala v 17 letech a kroniky nám o ní zanechaly zprávu, že se jednalo o ženu velmi temperamentní a krásnou. Porodila asi šest dětí, dědic Václav na sebe nechal čekat. O královně se moc zpráv nezanechalo, jediné co se ví je, že král nechal pro svou královnu dovést na hrad pro její pobavení lvy. Po bitvě na Moravském poli se stává vdovou a dostává se tím do mocenských bojů o uchování dědictví pro svého syna, nezletilého Václava II. Po uhájení všech práv se vdává za Záviše z Falkeštejna a ještě v témže roce 9. září 1285 umírá na tuberkulozu. Pochována je v Anežském klášteře v Praze.

  GUTA HABSBURSKÁ - První manželka Václava II. nar. 13. březena 1271 římskému králi Rudolfovi I. Habsburskému. Jako osmiletá je již zasnoubená s Václavem a jedná se opět o sňatek politický. Sňatek se uskuteční roku 1285 v Chebu. Manželé v sobě nachází zalíbení a kronikáři se zmiňují o ,,paní na výsost zbožné, vznešené, nesmírně cudné a cnostné." 2. června roku 1297 se v Praze uskuteční velkolepá korunovace, které je přítomna i Guta. Tato akce se podepíše na jejím zdraví , neboť byla krátce po porodu svého asi devátého dítěte. Zakrátko na to 18. června umírá.

  ELIŠKA REJČKA - druhá manželka Václava II. se narodila 1. září roku 1286 jako dcera krále Přemysla II. Velkopolského. Eliška se ve svých dvanácti letech provdala za ovdovělého českého krále Václava II. a za 5 let se stává vdovou. Je v nepřízni malých Přemysloven a po zavraždění mladého krále Václava III. na trůn usedá Rudolf Habsburský a zvolí si ženu opět Elišku Rejčku. Bohužel i tento umírá rok na to při obléhání Horažďovic. Eliška se uchýlí na Moravu a věnuje se charitativní činnosti. Umírá roku 1335 a je pochována v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

  VIOLA TĚŠÍNSKÁ - narozena 1290 v Těšíně a její otec byl vazalem Václava III. Jednalo o politický sňatek, věnem byla část Polska. Viola byla provdána necelý rok, když krále zavraždili. Manželství bylo bezdětné a tudíž nenáleželo Viole žádné dědictví. Byla bez prostředků a vrátila se do rodného Těšínska. Tady se nám asi na deset let ztrácí, poté jsou zprávy, že se prodala ještě jednou za velmi významného Petra I. z Rožmberka. Manželství bylo také velmi krátké, neboť Viola umírá roku 1317.

  Tady končíme vládu Přemyslovců a jejich manželek. Nastává doba Lucemburská a s jejími královnami a císařovnami se seznámíme v čtvrtém a posledním díle.

 
.