Tisícileté dějiny české - ČESKÉ KNĚŽNY A KRÁLOVNY

19. 01 2021

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

  Díl 2.

 I v druhém dílu se seznámíme s dalšími osudy urozených žen. Některé nám zanechaly výraznou stopu o své existenci a jiné nikoliv.

 RICHENZA Z BERKU - kdy se narodila nevíme, snad roku 1095? Byla manželkou Vladislava I. a zemřela 1125.

  ADLEYTA ARPÁDOVNA - nar. 1105?. Víme, že byla dcerou nitranského knížete a uherského prince Almoše. Provdána byla roku 1125 za českého knížete Soběslava I. Během 17 let manželství porodila tři děti. Zemřela 15 září 1140.

  GERTRUDA BABENBERSKÁ - První manželka Vladislava II. nar. 1118. Byla dcerou rakouského vévody Leopolda III. později svatořečeného. Do Čech se dostala díky sňatku s Vladislavem II. Byla to žena neobyčejně bystrá a statečná, neboť v době nepřítomnosti knížete při obléhání Prahy r.1142 Konrádem II. Brněnským sama ubránila hrad. Dále nám kroniky zanechaly zprávy o její moudrosti, často prý zastupovala svého manžela v panovnických záležitostech. Díky ní se založily kláštery jak na Strahově, tak např. v Doksech, dále v Nepomuku a neméně známý i Želivský klášter. A i díky Gertrudě panovník přizval do země nové církevní řády jako cisterciáky, premonstráty a johanity. Gertruda po sobě zanechala 4 děti a po desetiletém manželství umírá ve věku asi 30 let roku 1150.

  JUDITA DURYNSKÁ -Druhá manželka Vladislava II. narozená asi roku 1135. Kronikáři nám o této paní zanechali jen samé pozitiva. Prý to byla paní velice vzdělaná, slovem i písmem ovládající nejen latinu , prý se velmi dobře naučila i česky. Byla to údajně paní i neobyčejné krásy a rozumu mužského, mysli smělé a nebojácné, ve věcech vladařských uvážlivá. Často i ona zastupovala svého manžela a je zakladatelkou prvního kamenného mostu v Čechách, které neslo její jméno. Po abdikaci Vladislava II. s ním odjíždí na své věnné statky do Durynska. Zemřela 9 září 1174.

  ALŽBĚTA UHERSKÁ - O této ženě nám kroniky moc nezanechaly. Neví se ani přesné datum jejího narození. Byla manželkou knížete Bedřicha a zemřela asi roku 1189.

  ELIŠKA POLSKÁ - narozená asi 1152 a byla z rodu Piastovců. Do Čech se dostala asi v roce 1173 sňatkem se Soběslavem II. Tady se nám zprávy rozcházejí. V některých se píše, že padla do zajetí staronového knížete Bedřicha, jiné zdroje uvádí, že utekla se svým chotěm do Uherska a po jeho smrti se bezdětná vrátila do Polska. Zde se provdá podruhé za Konráda z rodu Wettinů a s ním má asi tři, nebo čtyři děti. Umírá roku 1209.

  HELLICHA Z WITTELSBACHU - narozena asi 1160. Ví se jenom, že byla manželkou Konráda II. Oty. Zemřela v srpnu 1198.

  Po Konrádu II.Otovi se knížetem stal Václav II. o kterém se ví, že ženatý nebyl. Poté začala krátká vláda Přemysla Otakara I. a jeho první ženy Adléty Míšeňské.

Nastává doba dědičných českých králů. Konec části druhé.

 
.